JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์เช้าที่โตเกียว ทาวเวอร์-สวนพระราชวังโตเกียว-วัดอะสะคุสะ

โตเกียว : Code : A010_
ทัวร์ ครึ่ง วัน
ไม่มีอาหาร

  • โตเกียว ทาวเวอร์ (40 นาที)
  • ชมวิวพระราชวังโตเกียว (10 นาที)
  • ชมวัดอะสะคุสะ ช้อปปิ้งที่ย่านนากามิเสะ (40 นาที) 

Download PDF