JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์บ่ายที่ศาลเจ้าเมจิ-สวนพระราชวังโตเกียว-วัดอะสะคุสะ

โตเกียว : Code : A020_
ทัวร์ ครึ่ง วัน
ไม่มีอาหาร

  • จุดชมวิวริมทะเล (20 นาที)
  • พระราชวังโตเกียว (10 นาที)
  • วัดอะสะคุสะ และ ย่านช้อปปิ้งนากามิเสะ (45 นาที) 

Download PDF