JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์เช้าที่ศาลเจ้าเมจิ-สวนพระราชวังโตเกียว-วัดอะสะคุสะ

โตเกียว : Code : A030_
ทัวร์ ครึ่ง วัน
ไม่มีอาหาร

  • ศาลเจ้าเมจิ (30 นาที)
  • สวนฝั่งตะวันออกของพระราชวังโตเกียว (45 นาที)
  • วัดอะสะคุสะ และ ย่านช้อปปิ้งนากามิเสะ (45 นาที) 

Download PDF