JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์ศาลเจ้าเมจิ-สวนพระราชวังโตเกียว-วัดอะสะคุสะ-นั่งเรือครูซล่องอ่าวโตเกียว-โอไดบะ

โตเกียว : Code : A070_
ทัวร์ 1 วัน
มีอาหาร

  • ศาลเจ้าเมจิ (30 นาที) 
  • อาคารรัฐสภา (ขับรถผ่าน)
  • สวนฝั่งตะวันออกของพระราชวังโตเกียว (45 นาที)
  • วัดอะสะคุสะ และย่านช้อปปิ้งนากามิเสะ (40 นาที)
  • เรือครูซอ่าวโตเกียว (50 นาที)
  • ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ โอไดบะ (30 นาที)
  • สะพานสายรุ้ง (ขับรถผ่าน) 

Download PDF