JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์นาโงย่า-ทาคายาม่า-โทยาม่าด้วยรถบัส 

นาโงย่า : Code : CT16101
ทัวร์ 2 วัน 1 คืน

มีที่พัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้า

  • กำแพงหิมะโอตานิ
  • ชิราคาวาโกะ (หมู่บ้านมรดกโลก)
  • ฮิดะ ทาคายาม่า

ออกเดินทางช่วง 15 เม.ย. - 4 มิ.ย. 2016

Download PDF