JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


สัมผัสประสบการณ์ชงชาแบบญี่ปุ่น

โตเกียว : Code : CUL290_
ทัวร์ ครึ่ง วัน
ไม่มีอาหาร

  • เข้าร่วมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น (90 นาที)

Download PDF