JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ทัวร์โอซาก้า: สวนลอยฟ้า & ปราสาทโอซาก้า

โอซาก้า : Code : N150_
ทัวร์ 1 วัน
มีอาหาร

  • ชมวิวเมืองโอซาก้าที่สวนลอยฟ้า (60 นาที)
  • ปราสาทโอซาก้า (60 นาที)
  • นั่งเรืออควาไลเนอร์ชมวิวริมแม่น้ำโอคะวะ (60 นาที) 

Download PDF