JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


เกียวโตเอ็กซ์เพรส (ชินคันเซ็น:กรีน)

เกียวโต : Code : QT1G
ทัวร์ 1 วัน
มีอาหาร

  • นั่งชินคันเซ็นไป-กลับ (280 นาที)
  • ศาลเจ้าเฮอันจิงกู (25 นาที)
  • วัดซังจูซังเก็นโด (30 นาที)
  • วัดคิโยมิสุเดระ (70 นาที))

Download PDF