JAT Travel : "Fulfilling your dreams & Creating your memories"


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชิมสาเก

เกียวโต : Code : T101
ทัวร์ ครึ่ง วัน
ไม่มีอาหาร

  • พิพิธภัณฑ์สาเกเก็คเคคังโอคุระ (45 นาที)
  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (60 นาที)

Download PDF